Ajuntament

CONVOCATÒRIA EXAMENS OFICIALS JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ 2019

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2070.pdf

La Generalitat Valenciana ha obert el termini per a presentar les sol·licituds d’ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per a persones majors. Estes ajudes poden ser demanades per persones majors de 60 anys amb deficències de caràcter motor-sensorial que li dificulten la seua mobilitat dins de casa.

Poden informar-se tots els dijous de 9 a 13 hores al Centre de Salut (Asistenta Social) o tots els dies a l’ajuntament. També poden trobar tota la informació a la web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=z2BwcTsQGTQLB3jRPNyt2N13FF39YD1MpPQlXQQnG4nrnd41VQCv!-788966509!1548659936216?id_proc=1509

Anunci de l’Ajuntament de Ròtova sobre elecció de jutge de pau titular i substitut.

ANUNCI

Està previst que en el mes de març de 2019 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest Municipi, S’obri un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia. Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://rotova.es]. Documentació a presentar junt a la petició: – Fotocopia DNI – Declaració responsable

https://rotova.municipitransparent.net/normativa/tauler-anuncis

PRESSUPOSTOS GENERALS RÒTOVA’19

Accés directe al portal de transparència on podràs accedir a tota la documentació dels pressupostos generals de l’Ajuntament de Ròtova per al 2019.

https://rotova.municipitransparent.net/economia/pressupost-ajuntament

Amb la finalitat de crear un Pla d’igualtat acorde a la realitat posem al vostre avast una enquesta. Fes-nos-la arribar a l’Ajuntament abans del dia 7 de gener. També disposeu de l’enquesta en format paper a l’Antiga Sindical (Tourist-Info) o a l’Ajuntament.

Ací us deixem un enllaç a l’enquesta en PDF

ENQUESTA PARTICULAR

PLA D’IGUALTAT RÒTOVA 2019

L’Ajuntament de Ròtova a posat en marxa la creació d’un Pla d’Igualtat. És per a ixò que necessitem l’opinió de la ciutadania de Ròtova. Hem penjat una enquesta a la nostra web www.rotova.es, aquesta enquesta també estarà en paper a l’ajuntament i a la tourist-info. Es important que agafeu una i ens feu saber la vostra opinió sobre les accions d’igualtat al poble de Ròtova, per així crear un Pla d’acció competent. Fes-nos arribar la teua opinió abans del 7 de gener portant-la a l’ajuntament.

ENQUESTA PARTICULAR

L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA CEDEIX LA GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL”MESTRE VILLAR” A LA ROTOVENSE MUSICAL.

El passat 27 de desembre en el plenari extraordinari celebrat a Ròtova es va aprovar la cessió de la gestió de l’escola de música a l’associació local La Rotovense Musical. L’Organisme Autònom, que fins a dia de huí ha estat gestionat per l’Ajuntament, passarà a ser gestionat a partir del dia 1 de gener de 2019 per La Rotovense. El conveni signat entre ajuntament i associació implica que l’organisme autònom desapareix per a que l’escola de música continue funcionant a mans de l’associació privada. La Rotovense es farà càrrec de la seua gestió, encara que l’ajuntament col·laborarà cobrint les despeses corrents com llum, aigua, manteniment de l’edifici i neteja. Ja fa un temps, La Rotovense es va mostrar interessada en portar la gestió d’aquest servei i ho va fer saber mitjançant registre d’entrada a l’ajuntament. Una vegada consultat i estudiat per part d’alcaldia, departament de cultura i educació i intervenció, es decideix convocar una reunió amb Javier Bataller, president de l’associació, per a que portara les seues propostes de gestió. Una vegada presentades les propostes i consensuades per l’equip de govern es decideix portar avant la cessió del recurs educatiu.

OFERTA D’OCUPACIÓ GRUP “EL CASTILLO”

CENTRE DE MENORS RÒTOVA

ENVIA EL TEU CURRÍCULUM AL SEGÜENT ENLLAÇ

http://www.grupoelcastillo.com/obra-social/?fbclid=IwAR0hzJ_1rJx4cYhavOfYl-KxAuEkb1NewQ0HnGRztDr1H8SXYjY8n5OiDiM

REUNIÓ INFORMATIVA PLA D’IGUALTAT A RÒTOVA

SALÓ DE PLENARIS DE L’AJUNTAMENT

DIA 17 DE DESEMBRE A LES 19:30 HORES

Pots imprimir-te l’enquesta que adjuntem per a donar-nos la teua opinió

http://rotova.es/benestar-social/

AMPLIACIÓ PAGAMENT REBUTS 

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA COMUNICA:

Que una vegada resoltes les incidències produïdes, la Diputació ampliarà fins el 2 de juliol de 2018 el primer període de pagament dels tributs dels ajuntaments i la resta de ens públics relacionats en l’anunci de cobrança publicitat en el BOPV núm. 42 de 2018.

En pròximes dates, remetran un document d’ingrés dels rebuts no domiciliats, als contribuents que no hagen efectuat el pagament dels tributs relacionats en l’anunci de cobrança indicat.

Els rebuts domiciliats es carregaran als contribuents el 2 de maig pròxim.

València, 24 d’abril de 2018