Escoleta Municipal

Escoleta Municipal

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL VERGE DE LA SALUT DE RÒTOVA.

D’acord amb la potestat reglamentària i d’auto-organització reconeguda al municipi per la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i pel Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (reial decret 2.568, de 28 de novembre de 1986), l’Ajuntament en Ple aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Escola Infantil Municipal, el text del qual és el següent:

Article 1.- El present reglament serà d’aplicació en l’àmbit de l’escola infantil. Del personal

Article 2.- L’escola infantil és un servei municipal.

Article 3.- L’escola infantil serà atesa per personal docent i no docent, al servei de l’Administració Local.

Article 4.- El personal de l’escola infantil es regirà per la legislació aplicable en cada cas a les administracions públiques, en allò referent als seus drets i obligacions, règim salarial i de seguretat social, jornada laboral, etc.

Article 5.- Les subsititucions del personal de l’escola infantil per motiu de malalties, assistència a cursos i reunions, etc., es farà amb persones idònies per la seua capacitat i experiència, i el seu cost el sufragarà l’ajuntament. Dels òrgans directius i consultius.

Article 6.- L’alcaldia té la màxima representació municipal en tots els òrgans directius i consultius de l’escola infantil. Podrà participar, per tant, en totes les reunions que es facen, amb veu i vot.

Article 7.- La representació ordinària i permanent de la corporació en estos òrgans, la tindrà el regidor o regidora que assumeix les competències en matèria d’educació.

Article 8.- L’òrgan encarregat d’elaborar les orientacions educatives i d’intervenció social, i el seguiment de la seua aplicació estarà format per: El personal educador de l’escola infantil El personal del Gabinet Psicopedagògic Municipal La representació de l’ajuntament.

Article 9.- Les orientacions educatives s’elaboraran d’acord amb les especificitats socio-culturals del municipi, i es tindrà en compte la línia educativa del centre C.R.A., on s’han d’integrar posteriorment l’alumnat, i en el marc de les orientacions que establisca al respecte la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Article 10.- L’escola infantil comptarà amb un òrgan consultiu i de recolzament format per: La representació municipal El personal educador de l’escola infantil El personal del Gabinet Psicopedagògic Municipal Tres persones elegides entre el conjunt de pares i mares dels xiquets i xiquetes atesos en l’escola infantil.

Article 11.- Les funcions d’aquest òrgan consultiu seran: Participar en l’orientació educativa de l’escola infantil Participar en les activitats extraescolars Particpar en la compra de material didàctic i altre Donar la seua opinió respecte a les sancions que es pugen imposar per infraccions al present reglament

Article 12.- Els òrgans esmentatns estableixen lliurement el seu propi calendari de reunions. Com a mínim dues vegades a l’any es convocarà assemblea general dels pares i mares per donar-los informació sobre la marxa de l’escola infantil. Del funcionament de l’escola infantil Article 13. El curs començarà en setembre. L’escola infantil estarà en funcionament durant 10 mesos a l’any (de setembre a juny). Funcionarà de dilluns a divendres, amb l’horari següent:

– De 8.00 a 13.00 h – De 15.00 a 18.00 h

L’horari d’entrada dels xiquets serà:

– De 8.00 a 9.15h pels matins.

– De 15’00 a 15’15h per la vesprada.

L’horari d’eixida serà:

– De 12’30 a 13’00h – A les 18’00h tancament de l’Escoleta.

Les portes del Centre estaran tancades i no es permetrà l’entrada i eixida dels xiquets fora d’eixe horari. Qualsevol alteració del mateix haurà ser comunicat i aprovat per la direcció de l’Escoleta. Calendari escolar i pagament de mensualitats: Els dies festius, durant el curs seran els establerts per la Direcció General d’Ensenyament i el propi ajuntament. El calendari concret a seguir durant el curs, s’entregarà a principi de curs a tots els pares i mares dels xiquets. El preu de la mensualitat correspon a l’assistència del xiquet per jornada completa, des de l’inici del curs (setembre) fins a la seua finalització (juny) encara que potestativament i prèvia comunicació a la Direcció de l’Escoleta, els pares determinarán el tipus de jornada que més s’adeqüe a les seues necessitats sense que aixó afecte a la taxa.

L’ horari d’atenció als pares serà:

– De dilluns a divendres de 12.30 a 13.00h

De les normes d’admissió i matriculació

Article 14.- L’escola admetrà els xiquets i xiquetes que ja hagen començat a caminar. Tindran preferència per ser admesos els xiquets i xiquetes que residisquen en el municipi, que hi siguen empadronats en el municipi, i donat el cas, els pares dels quals treballen.

Article 15.- La matrícula es formalitzarà anualment en els dates que indicarà l’ajuntament. Per a realitzar-la s’haurà de presentar: La fotocòpia del llibre de família on aparega el xiquet/a Certificat mèdic respecte a les vacunacions administrades.

Resguard del banc de l’ingrés de la matrícula per al curs, segons els preu establert en les ordenances municipals.

Article 16.- No s’hi admetran xiquets malalts o amb símptomes de febre, per bé d’altres xiquets.

Article 17.- Els xiquets i xiquetes hauran d’assistir a l’escola amb roba fàcil de posar i llevar, hauran d’evitar els tirants que es botonen amb sivelles, i mai no col·locar-los baix dels jerseis. Els xiquets i xiquets hauran de portar una roba de recanvi d’hivern i una altra d’estiu, la qual quedarà a l’escola per a casos de necessitat. Hauran de portar a principi de curs un paquet gran de mocadors de paper i toaletes humides, i els xiquets que n’utilitzen, bolquers. Les reposicions es realitzaran a demanda del personal educador.

Article 18.- Pel que fa al menjar, els xiquets i xiquetes portaran esmorzar i berenar. De portar qualsevol tipus de recipient, este no serà mai de vidre. També portaran una botelleta d’aigua que es quedarà a l’aula per al seu ús diari.

Article 19.- Els xiquets i xiquetes sols podran dur joguets a l’escola durant el primer període d’adaptació. De portar-ne, l’escola no se’n farà responsable.

Article 20.- Els pares i les mares faran constar per escrit la seua autorització perquè els seus fills participen en les activitats extraescolars, eixides o excursions que es realitzen al centre. En casos concrets s’hi admetrà la renúncia a les activitats programades. De les infraccions i sancions

Article 21.- Les infraccions al present reglament podran ser lleus i greus. Seran infraccions lleus les infraccions no reiterades al present reglament. Seran infraccions greus la no observància reiterada d’allò que estableix el reglament, i aquelles que així considere l’òrgan consultiu de l’escola infantil.

Article 22.- Les infraccions lleus es podran sancionar amb la no admissió del xiquet en l’escola per un període no superior a una setmana. Les infraccions greus podran ser sancionades amb la no admissió del xiquet o xiqueta per un període d’un atres mesos o definitivament, segons la gravetat del cas

Article 23.- Es consideren persones responsables a tots els efectes els pares i les mares, o els tutors dels xiquets i xiquetes matriculats en l’escola infantil.

Disposició final Este reglament entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província, fins la seua modificació o derogació expressa per l’Ajuntament en Ple DILIGÈNCIA per fer constar que este Reglament, aprovat definitivament en 2006, ha sigut modificat per acord de l’Ajuntament ple en la sessió del dia 14 de maig de 2012 i publicat íntegrament en el BOP de València número 189 del dia 9 d’agost de 2012. Modificat per acord de l’ajuntament ple en sessió de data 1 de juliol de 2013 i publicat inicialment en el BOP número164 de fecha 12 de julio de 2013.

Links d’interés:

Facebook