Escoleta Municipal

Escoleta Municipal

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA.

D’acord amb el que preveuen els articles 58 i 20.4.v del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis d’ensenyament a l’Escola Infantil Municipal.

Article 2. FET IMPOSABLE.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per ensenyament a l’Escola Infantil Municipal.

Article 3. SUBJECTES PASSIUS.

Són subjectes passius de la taxa els que es beneficien dels serveis prestats per aquest Ajuntament, que esmentem a l’article anterior.

Article 4.-QUOTA TRIBUTÀRIA.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes a l’apartat següent:

4.1. Per l’assistència de:

-Xiquet/a 0-1 any, mensualment: 460 € menys el bo infantil.

-Xiquet/a 1-2 any, mensualment: 350 menys el bo infantil.

-Xiquet/a 2-3 any, mensualment: 280 € menys el bo infantil.

En tot cas, l’import màxim serà de 112 euros al mes.

4.2. Quota matriculació a l’any i material escolar 87 €.

4.3. Per l’assistència de dos o més germans a l’Escola Infantil s’aplicarà un descompte d’un 15% a ú dels germans.

4.4. Per tindre la condició de família nombrosa s’aplicarà un descompte d’un 15% no acumulable al punt 4.3 anterior

Article 5.- HORARI

L’horari de l’Escola infantil comprendrà els següents horaris, i un servici de permanència que s’estableix de la manera següent:

-Horari escolarització: de 09:00 a 12:00 h i de 15 a 17:00h.

-Horari ampliació: de 08:00 a 09:00 h o 08:30 a 09:00h; de 17:00 a 18:00 h

Article 6.- PER L’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ESTIU:

-Mes de juliol (Horari 8:30-13:00 h.) 100€.

-Quinzena de juliol (Horari 8:30-13:00 h.) 70€.

Article 7.-TARIFES

Les tarifes s’actualitzaran anualment atenent a l’increment dels preus al consum, fixat per l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el substituïsca.

Article 8.- OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT

L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança naix el dia primer de cada mes que es presta el servei.

El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la prestació del servei, i presentació del rebut corresponent.

Estaran obligats al pagament els pares o aquells que exercisquen la pàtria potestat dels xiquets als que es presten els serveis.

Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no s’ha produït, es procedirà la devolució de l’import corresponent.

Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.

En tot allò relatiu a infraccions tributàries així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposen l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

Article 10- DEROGACIÓ

Queda derogada l’anterior ordenança fiscal de la taxa per prestació servei escola infantil.

 

PUBLICACIÓ  INICIAL:

  • BOP 310 de 31/12/2000

MODIFICACIONS:

 

 


 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE RÓTOVA.

 

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 20.4.v del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de este texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por servicios de enseñanza en la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios públicos para enseñanza en la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 3. SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de la tasa los que se benefician de los servicios prestados por este Ayuntamiento, que mencionamos en el artículo anterior.

Artículo 4.-CUOTA TRIBUTARIA.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

4.1. Para la asistencia de:

-Niños / a 0-1 año, mensualmente: 460 € menos el bono infantil.

-Niños / a 1-2 año, mensualmente: 350 menos el bono infantil.

-Niños / 2-3 año, mensualmente: 280 € menos el bono infantil.

En todo caso, el importe máximo será de 112 euros al mes.

4.2. Cuota matriculación al año y material escolar 87 €.

4.3. Para la asistencia de dos o más hermanos en la Escuela Infantil se aplicará un descuento de un 15% a uno de los hermanos.

4.4. Para tener la condición de familia numerosa se aplicará un descuento de un 15% no acumulable en el punto 4.3 anterior

Artículo 5.- HORARIO

El horario de la Escuela infantil comprenderá los siguientes horarios, y un servicio de permanencia que se establece de la siguiente forma:

-Horario escolarización: de 09:00 a 12:00 h y de 15 a 17: 00h.

-Horario ampliación: de 08:00 a 09:00 h o 08:30 a 09: 00h; de 17:00 a 18:00 h

Artículo 6.- PARA LA ASISTENCIA A LA ESCUELA DE VERANO:

-Más de julio (Horario 8: 30-13: 00 h.) 100 €.

-Quincena de julio (Horario 8: 30-13: 00 h.) 70 €.

Artículo 7.-TARIFAS

Las tarifas se actualizarán anualmente atendiendo al incremento de los precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

Artículo 8.- OBLIGACIÓN DEL PAGO

La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace el día primero de cada mes que se presta el servicio.

El pago de esta tasa se efectuará en el momento de la prestación del servicio, y presentación del recibo correspondiente.

Estarán obligados al pago los padres o aquellos que ejerzan la patria potestad de los niños a los que se prestan los servicios.

Cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se ha producido, se procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que les correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 10- DEROGACIÓN

Queda derogada la anterior ordenanza fiscal de la tasa por prestación servicio escuela infantil.

 

PUBLICACIÓN INICIAL:

  • BOP 310 de 31/12/2000

MODIFICACIONES: