Normes bàsiques de seguretat ciutadana

La Policia Local de Rótova ha elaborat una guia dirigida als veïns amb la finalitat de contribuir a millorar la seguretat, atenent unes normes bàsiques però efectives de fàcil aplicació en les nostres rutines quotidianes. Es tracta de minimitzar amb elles, els riscos de patir qualsevol situació de robatori o vandalisme, pel que els aconsellem lligen amb deteniment la informació que es detalla a continuació.

1. NINGÚ POT ENTRAR A LA SEUA CASA SI VOSTÉ NO VOL.

Les persones que venen a la nostra casa a revisar el comptador, la llum, el butà, etc., han d’anar acreditades; en cap cas estan vostés obligats a deixar-los passar; davant qualsevol dubte sobre la identitat, simplement no obrir.

2. MAI DEIXAR LA PORTA OBERTA MENTRE BUSQUEM EL DNI, LA FACTURA DEL TELÈFON O UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ.

Els amics de l’alié intentaren despistar-nos perquè deixem la porta oberta o els perdem de vista per a robar mentrestant.

Si li demanen algun tipus de documentació, la seua signatura per a una enquesta o similar i li comencen a “marejar” amb informacions imprecises, ignore’ls. És un sistema per a trobar el moment de robar-li. En aqueixa situació, Intente anar a un lloc on hi haja altres persones ja que si està acompanyat el lladre desistirà.

3. MAI DEIXE COSES DE VALOR O DOCUMENTS PERSONALS PROP DE FINESTRES O PORTES PRÒXIMES Al CARRER.

Carteres, joies, diners,… mai cal deixar-les a la vista des de l’exterior de l’habitatge.

4. DESTRUÏSCA TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE TIRE Al FEM I QUE CONTINGA DADES PERSONALS.

Les cartes del banc, els rebuts, etc. procure que estiga il·legible, per a evitar que algú utilitze les seues dades.

5. NO PORTE ELS SEUS CODIS SECRETS APUNTATS EN LA CARTERA.

El nombre secret de la targeta, el pin del mòbil, claus d’accés a internet, etc., no cal portar-ho escrit en la cartera. Si ens la roben, el lladre té totes les dades per a accedir als nostres comptes.

6. OCULTAR EL TECLAT MENTRE S’INTRODUEIX EL PIN EN ELS CAIXERS.

Cal evitar que altres persones puguen veure el nombre que introduïm.

7. ASSEGURAR BÉ EL TANCAMENT DE LES FINESTRES EXTERIORS DE L’HABITATGE I DE LA PORTA D’ENTRADA.

La porta de casa sempre tancada amb una volta de clau (no deixar les claus posades). En un minut, mentre estem en una altra estada de la casa, poden accedir i robar.

8. PORTAR SEMPRE LA CARTERA TANCADA I EN LA BOSSA.

És fàcil donar una espenta a algú que porta la cartera a la mà i sostraure-li-la amb rapidesa.

9. NO TRAURE GRANS QUANTITATS DE DINERS EN EFECTIU.

Sobretot davant de gent desconeguda.

10. MAI OFERIR RESISTÈNCIA EN CAS DE ROBATORI.

És preferible que s’emporten la cartera al fet que ens agredisquen; procurarem observar al lladre per a facilitar la seua descripció a la Policia o la Guàrdia Civil. Cal observar trets com ara: alçada, vestimenta, vehicle, cicatrius, tatuatges, pendents…

11. NO DIGA MAI QUE ESTÀ NOMÉS/A EN L’HABITATGE.

Quan toquen a la porta, mai diga que està a soles, ja que eixa informació és valuosa per a ells. Si intenten entaular conversa amb preguntes o demanar-li documents sempre pot dir: “El meu fill està dormint i no el vull despertar, vaja’s”, “el meu marit està en la cuina i m’està cridant”, “si no se’n va telefonaré a la Policia”…

No cal viure en tensió. Tots els dies no roben, ni hi ha delictes, simplement hem de ser conscients que quantes més mesures preventives prenguem, menys possibilitats tenim de ser víctimes d’un delicte.

En cas de ser víctimes d’un robatori, una agressió, amenaces o altres extorsions, no hem de dubtar: CAL INTERPOSAR DENÚNCIA.

La justícia actua, però necessita fer-ho pels mitjans establits: si no hi ha denúncia no es pot iniciar els tràmits (detenció de l’autor, mesures cautelars com a ordre d’allunyament, etc.).

Normas básicas de seguridad ciudadana

La Policía Local de Rótova ha elaborado una guía dirigida a los vecinos con la finalidad de contribuir a mejorar la seguridad, atendiendo a unas normas básicas pero efectivas de fácil aplicación en nuestras rutinas cotidianas. Se trata de minimizar con ellas, los riesgos de sufrir cualquier situación de robo o vandalismo, por lo que les aconsejamos lean con detenimiento la información que se detalla a continuación.

1. NADIE PUEDE ENTRAR EN SU CASA SI USTED NO QUIERE.

Las personas que vienen a nuestra casa a revisar el contador, la luz, el butano, etc., deben ir acreditadas; en ningún caso están ustedes obligados a dejarlos pasar; ante cualquier duda sobre la identidad, simplemente no abrir.

2. NUNCA DEJAR LA PUERTA ABIERTA MIENTRAS BUSCAMOS EL DNI, LA FACTURA DEL TELÉFONO U OTRA DOCUMENTACIÓN.

Los amigos de lo ajeno intentaran despistarnos para que dejemos la puerta abierta o los perdamos de vista para robar mientras tanto.

Si le piden algún tipo de documentación, su firma para una encuesta o similar y le empiecen a “marear” con informaciones imprecisas, ignóreles. Es un sistema para encontrar el momento de robarle. En esa situación, Intente ir a un lugar donde haya otras personas ya que si está acompañado el ladrón desistirá.

3. NUNCA DEJE COSAS DE VALOR O DOCUMENTOS PERSONALES CERCA DE VENTANAS O PUERTAS PRÓXIMAS A LA CALLE.

Carteras, joyas, dinero,… nunca hay que dejarlas a la vista desde el exterior de la vivienda.

4. DESTRUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE TIRE A LA BASURA Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES.

Las cartas del banco, los recibos, etc. procure que esté ilegible, para evitar que alguien utilice sus datos.

5. NO LLEVE SUS CÓDIGOS SECRETOS APUNTADOS EN LA CARTERA.

El número secreto de la tarjeta, el pin del móvil, claves de acceso a internet, etc., no hay que llevarlo escrito en la cartera. Si nos la roban, el ladrón tiene todos los datos para acceder a nuestras cuentas.

6. OCULTAR EL TECLADO MIENTRAS SE INTRODUCE EL PIN EN LOS CAJEROS.

Hay que evitar que otras personas puedan ver el número que introducimos.

7. ASEGURAR BIEN EL CIERRE DE LAS VENTANAS EXTERIORES DE LA VIVIENDA Y DE LA PUERTA DE ENTRADA.

La puerta de casa siempre cerrada con una vuelta de llave (no dejar las llaves puestas). En un minuto, mientras estamos en otra estancia de la casa, pueden acceder y robar.

En caso de pérdida o robo las llaves, hay que cambiar la cerradura.

8. LLEVAR SIEMPRE LA CARTERA CERRADA Y EN EL BOLSO.

Es fácil dar un empujón a alguien que lleva la cartera en la mano y sustraérsela con rapidez.

9. NO SACAR GRANDES CANTIDADES DE DINERO EN EFECTIVO.

Sobre todo delante de gente desconocida.

10. NUNCA OFRECER RESISTENCIA EN CASO DE ROBO.

Es preferible que se lleven la cartera a que nos agredan; procuraremos observar al ladrón para facilitar su descripción a la Policía o la Guardia Civil. Hay que observar rasgos tales como: estatura, vestimenta, vehículo, cicatrices, tatuajes, pendientes…

11. NO DIGA NUNCA QUE ESTÁ SOLO/A EN LA VIVIENDA.

Cuando llamen a la puerta, nunca diga que está solo, ya que esa información es valiosa para ellos. Si intentan entablar conversación con preguntas o pedirle documentos siempre puede decir: “Mi hijo esta durmiendo y no lo quiero despertar, váyase”, “mi marido está en la cocina y me está llamando”, “si no se va llamaré a la Policía”…

No hay que vivir en tensión. Todos los días no roban, ni hay delitos, simplemente debemos ser conscientes de que cuántas más medidas preventivas tomemos, menos posibilidades tenemos de ser víctimas de un delito.

En caso de ser víctimas de un robo, una agresión, amenazas u otras extorsiones, no debemos dudar: HAY QUE INTERPONER DENUNCIA.

La justicia actúa, pero necesita hacerlo por los cauces establecidos: si no hay denuncia no se puede iniciar los trámites (detención del autor, medidas cautelares como orden de alejamiento, etc.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *