Nous horaris de cremes agrícoles (21 d’abril – 31 de maig)

  • 21 d’abril – 31 de maig de 2020

  • Fins a 500 metres de terreny forestal

  • De dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius, no està permés.

  • Quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga «1».

  • Horari: entre el trenc de l’alba i les 13.30 hores

Establir per al període comprés entre el 21 d’abril i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells, les següents condicions extraordinàries:

1. Només podran realitzar-se cremes de dilluns a divendres, ambdós inclosos. Els dissabtes, diumenges i festius, no està permés realitzar cremes, per la qual cosa queden en suspés totes aquelles accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en la present resolució.

2. Només es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals, determinat per l’òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és aplicable general, tant a aquells municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per a aquells que no disposen d’ell, conforme a la Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV 8224, 31.01.2018).

3. Mantindre l’horari d’aquestes cremes entre el trenc de l’alba i les 13.30 hores, conforme a la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOGV 7242, 27.03.2014), moment en el qual aquesta crema ha d’estar totalment extingida.

[RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2020, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica].

A partir de l’1 de juny de 2020

A partir de l’1 de juny de 2020, inclusivament, serà aplicable el que es disposa en l’article 145.f i g del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana i en la Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes, publicada en el DOGV núm. 8040, de 16 de maig de 2017, per la qual cosa:

1. Queden prohibides com a mesura de precaució general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals durant el període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre i la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus durant el període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

2. En els municipis que compten amb un pla local de cremes aprovat per la direcció territorial competent, entre l’1 de juliol i 30 de setembre, s’estarà al que dispose el mateix.

3. No es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, ambos inclusive, y desde el 1 de octubre hasta el 16 de octubre, ambos inclusive, y en lo sucesivo, hasta nueva resolución que disponga otro período distinto.

4. Deixar en suspens, entre l’1 de juny i el 30 de juny, tots dos inclusivament, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en la present resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a la citada regulació especial.

Documentación Adicional

MODIFICACIÓ PLA CREMES Resolució 10 abril

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *