Mesures adicionals i complementàries per a la prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari

[Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica] – Document.

A.Protecció de la salut de les persones que treballen en el sector agrari contra la Covid-19. Recomanacions i garanties establides per a la persona empleada

  1. – Ha de rebre informació en relació amb els riscos derivats del coronavirus i les mesures preventives, a través de l’empresa i que es garantisca l’accés a màscares i als materials necessaris per a la correcta higiene de mans.

  2. – Mantinga la distància entre persones d’aproximadament 1,5 metres i utilitze màscara per a desplaçar-se al treball i durant aquest. Si comparteix el vehicle amb altres persones, ha d’extremar les mesures de neteja i desinfecció d’aquest.

  3. – Extreme les mesures d’higiene personal, especialment la rentada de mans amb aigua i sabó abans de beure, menjar o fumar, es prohibeix fumar si no es manté una distància de dos metres amb altres persones. Evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls o altres objectes com el telèfon mòbil. Cobrisca’s la boca en tossir o esternudar amb el colze o amb un mocador d’un sol ús i tire’l després del seu ús.

  4. – En les zones en les quals no siga possible llavar-se les mans utilitze gel amb solució hidro-alcohòlica o tovalloletes desinfectants o sabonoses.

  5. – Ha de conéixer que entre els principals símptomes de la malaltia estan la febre, tos i dificultat respiratòria. En cas de tindre símptomes en el seu domicili no ha d’acudir al centre de treball. Ha d’aïllar-se de manera immediata, contactar amb el telèfon d’informació de Coronavirus 900 300 555, o amb el seu centre d’atenció primària o bé telefonant al 112 i seguir les seues instruccions. Després ha d’avisar a l’empresa.

  6. – Li interessa saber que si està malalt o necessita aïllament preventiu per ser contacte estret d’un cas té dret a baixa laboral per incapacitat temporal (IT), que li expediran en el centre de salut que li corresponga i li servirà per a aconseguir una prestació econòmica pels dies que no puga treballar. En aqueix temps estarà obligat a seguir les indicacions d’aïllament, per a evitar contagiar a altres persones.

  7. – Ha de saber que si els símptomes s’inicien en el treball ha d’informar ràpidament el seu responsable directe, evitant el contacte amb altres treballadors. La persona amb símptomes utilitzarà una màscara, i informarà sobre els treballadors amb els quals haja estat en contacte. 8. Ha de col·laborar en les activitats preventives, incloses evitar en la mesura del possible coincidir amb altres persones en espais xicotets i les de manteniment de la neteja i desinfecció d’instal·lacions, equips i vehicles, prestant especial atenció a les superfícies de contacte.

  8. – Autoritze la recollida de dades que seran emmagatzemats i, en cas de necessitat, traslladats a les autoritats competents per a ser utilitzats per a permetre la traçabilitat del brot i facilitar l’estudi de casos i/o contactes.

B. Les persones titulars de les explotacions del sector agrari o persones o entitats en les quals aquestes deleguen, quan contracten treballadors i treballadores temporals, consolidats o no consolidats, deuran:

1. – Entregar a cada persona contractada, en el moment de la contractació, informació sobre les mesures preventives específiques per a reduir el risc de contagi contra el coronavirus i informació que les seues dades de caràcter personal necessaris per a garantir la traçabilitat seran emmagatzemats. La informació ve referida en l’annex I, i serà traduïda a l’idioma que puga entendre la persona contractada.


2. – Recollir diàriament les dades referides en l’annex II: la relació de les persones temporals agràries que treballen cada explotació de la seua propietat o ús, juntament amb la informació que permeta la traçabilitat en cas de brot i facilite així l’estudi de casos i/o contactes i les mesures preventives necessàries. Les relacions diàries de les persones temporals contractades estaran a la disposició de les autoritats municipals, autonòmiques i estatals, almenys fins a un mes després de finalitzada la campanya corresponent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *