Mesures addicionals excepcionals, per la Covid-19 (24-10-2020. Generalitat Valenciana)

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/8861]

 (DOGV núm. 8935 de 24.10.2020) Ref. Base de dades 008459/2020

Primer. Mesures addicionals excepcionals

Acordar amb caràcter transitori en la Comunitat Valenciana, les següents mesures addicionals excepcionals:

1. Mesures relatives a la circulació de persones

1.1. Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d’ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:

– Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

– Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.

– Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició de productes farmacèutics.

– Assistència i cura a persones majors, persones menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.

– Causa de força major o situació de necessitat.

1.2. Per a la realització de les activitats excepcionades en l’apartat anterior, es permetrà:

– La circulació de vehicles particulars, taxis i qualsevol altre vehicle de servei públic que circule per les vies per a trasllat de les activitats excepcionades o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de serveis.

– La circulació de vehicles per al proveïment i subministrament d’activitats econòmiques, que per la seua naturalesa, hagen d’efectuar-se en horari nocturn.

– I la circulació del personal i vehicles encarregats de la neteja de la via pública, i recollida de residus urbans.

1.3. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

2. Mesures en reunions de caràcter familiar i social

2.1. La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. I Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

2.2. Es recomana que les activitats d’interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.

2.3. Es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.

2.4. Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.

3. Mesures relatives a jardins i zones d’esplai a l’aire lliure

Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.

4. Mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració

4.1. El consum serà sempre assegut en taula tant a l’interior com a les terrasses.

4.2. En les taules o agrupacions de taules, tant a l’interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.

4.3. Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.

4.4. L’horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.

4.5. L’ús de la màscara serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.

4.6. Es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

5. Mesures relatives a la venda d’alcohol

5.1. Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà, de tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.

5.2. Així mateix es prohibeix el consum absolut d’alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els establiments d’hostaleria i restauració.

Segon. Mesures vigents

En tot el no previst en aquesta resolució, i en el que siga compatible amb ella, seran aplicable, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les mesures que no es modifiquen en aquesta resolució i que, amb caràcter general, s’estableixen en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i en la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

En els municipis de Guadassuar, Elx, Orihuela, continuarà sent aplicable durant el seu període de vigència la Resolució de 16 d’octubre, de la consellera de Sanitat Universal i Salut pública, per la qual s’acorda mesures addicionals en els municipis de Guadassuar a la província de València, Elx i Orihuela (nucli urbà i pedanies de l’Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, Verge del Camí, Molins, Correntias i El Escorratel) a la província d’Alacant, durant 14 dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen aqueixos municipis (DOGV 16.10.2020). Si bé, també s’aplicarà la mesura del resolc primer de la present resolució.

I en el municipi d’Onda, continuarà sent aplicable durant el seu període de vigència la Resolució de 16 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals en el municipi d’Onda (Castelló) durant 14 dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viu aquest municipi (DOGV 16.10.2020). Si bé, també s’aplicarà les mesures recollides en el resolc primer i segon de la present resolució.

Tercer. Ratificació judicial

A causa de l’alt risc de transmissió que s’observa en els últims dies, existeix la necessitat d’adoptar amb caràcter imminent aquestes mesures perquè s’apliquen aquest cap de setmana, i d’aquesta forma impedir la propagació del virus i protegir la salut de les persones. Per tot això aquesta resolució es publica de manera immediata, donant trasllat de la mateixa a l’Advocacia de la Generalitat amb vista a sol·licitar la corresponent ratificació judicial de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb les mesures restrictives de mobilitat i limitatives de drets fonamentals.

Quart. Col·laboració

Sol·licitar la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a través de la Delegació de Govern i de la Policia Local per a garantir la correcta execució de les mesures acordades en la present resolució.

Cinqué. Règim sancionador

L’incompliment de les mesures de lloa present resolució quedarà subjecte al procediment de l’activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la Covid-19.

Sisé. Eficàcia

La present resolució farà efecte a la 1.00 hora del dia 25 d’octubre de 2020, fins a les 23.59 hores del 9 de desembre de 2020.

S’adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *