Ròtova rep 6.604€ per fer front a la quota del Consorci Provincial de Bombers

El municipi de Ròtova ha sigut beneficiari amb 6.604,90€, per a fer front a la quota amb el Consorci Provincial de Bombers.

L’Excma. Diputació Provincial de València, per decret del President núm. 10783, de data 27 de novembre de 2020, hi ha disposat el següent:
Donat compte de l’expedient 185/20/MAM instruït pel Servici de medi ambient per a l’aprovació de subvencions de concessió directa per al finançament de les aportacions que les entitats locals de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2020.

Ha acordat aprovar una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en el exercici 2020 . Els beneficiaris i les quanties que corresponen als mateixos venen relacionades en l’Annex de la present resolució.

La subvenció s’atorga baix els següents termes:
• L’import a rebre per cada beneficiari serà el de la quota establida en el Consorci, d’acord amb l’Annex.
• La Diputació transferirà els fons directament al Consorci per mitjà de transferència bancària. Per a fer efectiu l’abonament, la Diputació sol·licitarà i el Consorci expedirà una certificació en què conste que els beneficiaris no han satisfet la quota que durant l’exercici 2020 els correspon abonar al Consorci, a més de l’acceptació de la subvenció per cada beneficiari i el compromís de publicitar la subvenció en la seua pàgina web.

Documentación Adicional

Resolució de concessió de la subvenció para financar la quota del consorci de bombers 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *